KENTSEL TASARIM  /  URBAN DESIGN

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı     /      MSc in Urban Design ITU Institute of Science and Technology

ana sayfa/home page  

ders içerikleri/ courses

KET 511 KENTSEL TASARIM PROJESİ I / STUDIO I (URBAN DESIGN PROJECT)
Çeşitli işlevleri içeren yeni bir yerleşme alanında yapısal, sosyal, ekonomik, kültürel niteliklerin ve fiziksel çevre -yerleşme dokusu ilişkilerinin belirlenmesi. Arazi kullanımı, ulaşım sistemi, yapı düzeni ve diğer ilişkilerin çözümlenmesi. Yerleşme dokusunu oluşturan diğer öğelerin ve öğeler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Çağdaş ve geleceğe dönük olarak tasarlanan yerleşme düzeninin kurgusunun iki ve üç boyutlu tekniklerle ifadesi.
Definition of relationships between physical environment /settlement pattern and structural, social, economic and cultural factors in new urban areas which have different functions. Solutions of problems related to land-use, transportation system, building ordinance i.e.. Definition of other factors creating urban pattern and interactions between them. Design of contemporary settlement pattern towards future generation and presentation of ideas in two or three dimensional techniques and models.
KET 509 KENTSEL TASARIM KURAMI / URBAN DESIGN THEORY
Yerleşmeler sistemi ve düzeni, mekan, Kentsel mekan tanımlamaları, içerik ve yorumları, kullanıcı yapısı, psikolojik, duyusal özellikleri, kültürü, yaşam biçimi ve davranış kalıpları, algılama, anlamlandırma, değerlendirme sistemleri, bilinç, bellek ve karar oluşturma yetisi ile ilgili süreçler.Kentsel mekan tasarımı ile ilgili kuramlar; karar kuramı -decision theory-, Davranışsal kuramlar, -perception theory- Information Theory, Mekana biçimsel yaklaşım ve değerlendirmeler getiren kuramlar, -Gestalt Theory- Varoluşsal mekan kuramı -existential space Theory-, vb Toplumbilim kökenli kuramsal yaklaşımlar ve ekolojik tasarım kuramları ile ilgili bilgilenme, tartışma ve seminerler.
The relationships between socio-cultural, economic, administrative structures and spatial structure in different periods in cities. Man and urban space relations. Sensual Evaluation Systems. Visual perception action patterns. Function, form, ratio, typological evaluations. Urban space: positive and negative elements, structural and functional features. The concept of texture, color, light, shadow, harmony, contrast, balance, symmetry, asymmetry, axes and dominant elements of urban scale.Urban design theories: Decision theory, Perception theory, Information theory, Gestalt Theory, Existential Space Theory and the other theoritical approaches.
KET 505 KENTSEL TASARIM UYGULAMALARI I / URBAN DESIGN PRACTICES I
Yörenin analizi, yöre ve çevresinin özellikleri, doğal sistemler, iklim, yönlenme, yüzey formları, yöre değerlendirme yöntemleri, yapısal yoğunluklar ve yapılaşma katsayıları, arazi kullanım yoğunluğu kriterleri.İhtiyaç-ihtiyaç programı, işlev, biçim, strüktür, mekan kurgusu ilkeleri; doğal ve yapay çevre koşullarının tasarım probleminin çözümüne yönelik analizi; mekan oluşturma ve imaj-anlam-yaşam senaryosu ilişkileri; mimari ürünün oluşmasında standartlar ve yasal koşullar; Anadolu ve Osmanlı mimarisinin anıtsal yapılarının mekan , kütle, cephe, strüktür tasarımının özellikleri ve biçim dili; Anadolu geleneksel kentsel doku ve konut mimarisinin özellikleri.
Site analysis, on-site, off-site charecteristics, natural systems, climate and orientation, landforms, site evaluation methods, construction density ratio and land-use intensity criterias.Need, architactural program, function, form, structure, principles of spatial organization; analysis of natural and man-made environment with respect to enviromental design problem; place making, image- meaning-life senario relationships; standarts and regulations affecting the formulation of architectural product, Anatolia and Ottoman monumental buildings, their spatial, form, frontage, structural design characteristics and language of form, charecteristics of Anatolian traditional urban pattern and residential architecture.
BPL525E QUANTITATIVE RESEARCH METHODS / KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Araştırma projesinin aşamaları, araştırma süreci, araştırma tasarımı, araştırma teknikleri,anket tasarımı, örneklem yöntemleri, profil veri, veri analizi ve çevrimi, değişken ölçümü, Binom dağılımı, k,-kare, varyans analizi, korelasyon, regresyon, temel bileşen analizi, küme analizi.
Stages in a research project, research process, research design, research techniques, questionnaire design, sampling methods, profile data, hypothesis testing, data analysis and interpretation,measurement in variables, binomial distribution, chi-square,analysis of variance, correlation, regression, principle component analysis, cluster analysis.
KET 508E URBAN DESIGN PROJECT II / KENTSEL TASARIM PROJESİ II
Doğal ve yapay çevre verilerinin, sosyal, ekonomik, kültürel niteliklerin ve fiziksel çevre -yerleşme dokusu ilişkilerinin belirlendiği mevcut bir Kentsel alanda, alanın özelliklerine bağlı olarak geleceğe yönelik yapı - mekan organizasyonu, arazi kullanımı ve ulaşım önerilerinin seçenekler halinde geliştirilmesi. Grafik olarak iki ve üç boyutlu Kentsel tasarım teknik ve modelleri ile ifadelendirilmesi.
Development of alternative proposals for spatial organisations of building and environment interactions, land use and transportation problems for an existing urban place which is formed by natural and man made resources and affected by social, economic, cultural factors according to its characteristics. Presentation of proposals with two or three dimensional urban design techniques and models.
KET 518 KENTSEL TASARIMDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR / CONTEMPORARY APPROACHES TO URBAN DESIGN
Kentsel tasarımda çağdaş kuramların değerlendirilmesi. 1950 ve 1960'lardaki görüşler: Kevin Lynch ve Gordon Cullen; Karmaşıklık ve çeşitlilik; Jane Jacobs, Richard Sennet; Metabolist yaklaşımlar; Maki; Bütünleşmiş form ilkeleri. Morfolojist yaklaşımlar. Methodistlerle tartışmalar. Ekolojist yaklaşımlar. Stanford Anderson. Adsız çevrenin niteliği: Christopher Alexander. Katılımcı yaklaşımlar; Mekan duygusu ve anlamı: Relph, Norberg - Schultz Lowenthal . Kentsel mekanlarda modern, geç modern ve post moderrn yaklaşımlar, yeni şehircilik akımı
Evaluation of contemporary theories of Urban Design. Approaches in 1950s and 1960s. Kevin Lynch and Gordon Cullen. Complexity and diversity: Jane Jacobs, Richard Sennet. Metabolists approach: Maki, Debate on methodological approach. Morphological approach: Stanford Anderson. Underrated architecture: Christopher Alexander and others. Changing issues in urban design in different countries. Modern, late modern and post modern approach to urban space. New urbanism movement.
KET 504E URBAN DESIGN PRACTICES II / KENTSEL TASARIM UYGULAMALARI II
Kentsel doku analizi, tarihsel çevre değerlendirmesi, sosyal ve kültürel doku analizleri, Değişik strüktürel seçimleri gerektiren bina kompleksleri; malzeme ve konstrüksiyon sistemlerinin kentsel mekan ve kurguya etkileri; iklimsel, işitsel ve görsel konfor-mimari ürün ilişkisi; bina alt (ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ) sistemleri; temiz su ve atık su donatım sistemi; 19. yy mimari uslüplarında değişim; Modern mimarlığın ilk ustaları; modernliğin kent ölçeğine taşınması; modern sonrası ve güncel mimari arayışlar.
Analysis of urban pattern, evaluation of historical sites, traditional urban structure, analysis of social and cultural systems. Different structural systems required by building complexes; effects of material and construction system; relationship of an urban space and structure; climatic, audial and visual comfort and architectural product; sub-systems of buildings (heating, air-conditioning, climatic systems); clean water and sewage systems; change in 19th century architectural styles; first experts of modern architecture; modernity in urban scale; post - modern and present movements in architecture.
KET 502E URBAN MORPHOLOGY / KENT MORFOLOJİSİ
Description of Urban Morphology, Theoretical Basis and the schools of urban morphology, historical evaluation of cities urban forms, principle and secondary urban elements; the development of settlements ; settlements and growth; plan analysis, spatial methods for studying and analysing the urban patterns, analysis on a sample area selected from Turkey.
KET 507 TARİHSEL ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ / EVALUATION OF HISTORIC ENVIRONMENT
Tarihsel çevrelerin değerlendirilmesinde çağdaş planlama yaklaşımları. Gözlem, analiz ve değerlendirme teknikleri. Tarihsel çevrelerde planlama sorunları. Koruma ve İşlevlendirme. Koruma ve ulaşım. Tarihsel yapı ve çevrelerde alanın özelliğine göre uygulanabilecek koruma eylemleri türleri: bozulmanın önlenmesi, olduğu gibi koruma, modernize ederek koruma, tekrarlayarak koruma. Tarihsel çevrede yeni yapı. Uygulama örnekleri
Changing issues in planning approach to historic environment. Survey, analysis and evaluation techniques. Planning problems in historic environment. Conservation and transportation. Conservation and building use. Types ofconservation implementation: Prevention of deterioration; protection; restoration; modernization; reconstruction; reproduction; redesign. New buildings in historic areas. Case studies.
KET 513 KENTSEL TASARIMDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI / COMPUTER APPLICATIONS IN URBAN DESIGN
Sunum amacı ile kullanılacak yazılımların tanıtımı , kullanımı, örneklendirilmesi ve kentsel tasarım alanında uygulanması. Grafik amaçlı yazıların tanıtımı , kullanımı, örneklendirilmesi ve kentsel tasarım alanında uygulanması. Veri tabanı hazırlama amaçlı yazılımlarının tanıtımı , kullanımı, örneklendirilmesi ve kentsel tasarım alanında uygulanması.
Introduction to presentation softwares, creating presentations, applications in urban design. Introduction to photo editors, creating and designing presentations with a photo editor, applications in urban design. Introduction to database softwares , creating and managing databases, applications in urban design.
KET 515 KENTSEL EKONOMİK GELİŞMEDE TASARIMIN ROLÜ / THE ROLE OF URBAN DESIGN IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITIES
Kentsel tasarımın temel prensipleri ve kentsel tasarımcı ile yatırımcı arasında tasarım sürecinin yönetimi açısından ilişkiler, Kentsel tasarımın gayrimenkul değerleri üzerindeki etkisi, Nazım plan, Özel bölgeleme teknikleri, form ve fonksiyon arasındaki ilişkiler, Büyük ölçekte proje tasarımı.
Basic principles of urban design and the relationship between the developer and the urban designer including management of the design process, Impact of urban design on real estate, Master Planning, Special zoning techniques, Relationship between form and function, Large-scale project design.
KET 501E HOUSING DESIGN / KONUT ALANLARI TASARIMI
Modern dönemde konut alanlarının tasarıımı ile ilgili sorunlar. Konut alanlarının tasarımında çevresel faktörler. Bauhaus dönemi ve konutların standarlaşması. Le Corbusier tarzı yüksek-yapılar: çok-aile konutlarının tasarımı. Konut alanlarının tasarımına alternatif yaklaşımlar: John Turner, C. Alexander ve Habraken tarafından geliştirilen alternatif tasarım yöntemlerinin değerlendirilmesi. Konut alanlarının tasarımında kullanıcı katılımı, esneklik. Konut alanlarının tasarımında "Yeni Şehircilik"in etkisi. Türkiye ve dünyada örnek konut alanlarının tasarım yöntemleri açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Problems related to modern housing design. Environmental factors in housing design. Bauhaus modernism and standardization in housing. Le Corbusian high-rise and design of multifamily housing. Alternative approaches to housing design : Analysis and evaluation of design methods developed by John Turner, C. Alexander and Habraken. Participation and flexibility in housing design. Influence of New Urbanism on housing design. Analysis and evaluation of design methods used in housing projects from Turkey and the world.
KET 503E URBAN PATTERN / ŞEHİR DOKUSU
Kent dokusunu oluşturan öğeler. Doku analizi. Kent dokularının kent tarihi gelişim sürecinde irdelenmesi. Organik/inorganik yerleşme dokuları. İnsan çevre etkileşimi. Algılama, sembolizm. Kamusal kullanımlı alanlar. Form karakteristikleri. Kentsel morfoloji. Kentsel tipoloji. Kent kimliği ve imgesi. Yönlendirme, bütünleştirme, ayırma, düzen,çeşitlilik, farklılık kavramlarının kent dokusu içerisinde değerlendirilmesi.
Elements of urban pattern systems. Pattern analysis. Evaluation of urban pattern in historical development process. Organic and inorganic settlement pattern. Man-environment interaction. Perception and symbolism. Public places. Form characteristics. Urban morphology. Urban typology. Urban identity and image. Concept of orientation, segregation, homogenity, order and diversity in urban pattern system.
KET 519E URBAN REPRESANTATION (RE)MAPPING ISTANBUL/ KENTSEL TEMSİLİYET: İSTANBUL' U YENİDEN HARİTALAMAK
 
Kentsel mekanın oluşumunda, kendisine legible bir form veren durumların, söylemlerin ve imgelerin eleştirel kuramsalının ele alınması gerekir. Bu çerçevede temsiliyet, geniş çeşitlilikteki biçimler içindeki kültürel işi, kentsel varoluşun genel kavramları üzerinden oluşturur, destekler ve hatta karşısında durur. Edebiyat/fılm/mimarlık/turist broşürleri/kartpostallar/fotoğraf/kent planları vb. kente ait seçkin bir temsiliyet sunarlar. Böylelikle, kentsel yaşam deneyimini betimlemek üzere çokça kullanılan metafor atılan yeniden biçimlerler. Bu kuramsal çerçeve içinde, ders İstanbul kentsel mekanının kültürel ve metinsel temsiliyetlerine odaklanarak, kentsel ve kültürel kuram çalışmalarını biraraya getirecektir. Bu bağlamda, ders, İstanbul un mekansallığına yaklaşım çerçevesinde özel okumalar ve görsel uygulamalar sunmak için, İstanbul kent mekanının kültürel çalışmalar üzerinden temsiliyetini ele alır. Son dönemlerdeki kentsel tasarım-mimarlık vb yakın disiplinlerdeki akademik araştırmalardaki argüman ve tartışmaların ışığında, ders İstanbul kentindeki kentsel-kültürel gelişmeleri bir kez daha gündeme getirir. Ders, tematik bir çerçeve içinde, istanbul un tarihi ve güncel kentsel-kültürel ve sosyal katmanları üzerinde eleştirel bir yorum sunar.
The making of urban space invites critical theoretical consideration of the conditions, discourses and images that give it a legible form. Representation does powerful cultural work in a wide variety of forms to produce and maintain but also to challenge common notions of the urban existence. Literature/film/architecture/tourist-guides/postcards/photographs/city plans - all provide selective representations of the city, and (re)shape the metaphors and narratives which are widely used to describe the experience of urban living. In this theoretical framework, this course brings together new work which reflects and expands upon urban and cultural theorising while focusing upon cultural productions and textual representations of the urban space of Istanbul. In this respect, the course responds to the cultural work of representations of urban space of Istanbul, which offer us specific readings and visual practices for approaching the spatiality of Istanbul. Exploring arguments and debates in the context of recent academic researches, this course investigates important urban and cultural developments in the city of Istanbul, in theory across the built environment disciplines. Organised in a thematic based structure, the course provides a critical commentary on historical and contemporary urban-cultural and social layers of Istanbul.
KET 514  KENTSEL YENİLEME METODLARI / URBAN RENEWAL METHODS
Şehir Yenileme Metodları, Tanımlar, Kavramlar, Yeniden Geliştirmede Uygulanan MetodlarYeniden Geliştirme Örnekleri, Yeniden Canlandırmada Uygulanan Metodlar,Yeniden Canlandırma Örnekleri, Sağlıklaştırma Eyleminde Uygulanan Metodlar , Sağlıklaştırma Örnekleri, Soylulaştırma, Soylulaştırma Örnekleri, Sürdürülebilir Şehir Yenileme Metodları, Sürdürülebilir Şehir Yenileme Örnekleri
Urban Renewal Methods, Methods used in Redevelopment Areas, Redevelopment Examples,Methods used in Revitalization Areas, Revitalization Examples, Methods used in Rehabilitation Areas, Rehabilitation Examples, Methods used in Gentrification Areas, Gentrification Examples, Sustainable Urban Renewal, Sustainable Urban Renewal Examples.
KET 512  YARININ ŞEHİRLERİ / CITIES OF TOMORROW
Dünün, bugünün, yarının şehirleri. Tarihsel süreç içinde ideal şehir kavramının gelişimi. Ütopik şehirler ve ütopik şehirlerin sınıflandırılması. Ütopik şehirlerde uygulanan ve uygulanabilecek modellerin ilkeleri. Yere bağlı olan ütopyalar; yere bağlı olmayan ütopyalar. Ütopik şehir öncüleri; Moshe Safdie; Alfred Neumann; Otto Frei; Rolf Gutbrod; Herman Kendel; Herman Kiess; David Green; Larry Medlin; Buckminster Fuller; Yona Friedman.
Cities of yesterday, today, tomorrow. The ideal city concept in the historical perspective. Utopian cities; classification of utopian cities. Principles of applied and applicable models in utopian cities. Utopians with land connection; Utopians without land connection.Leaders of utopian cities; Moshe Safdie; Alfred Neumann; Otto Frei; Rolf Gutbrod; Herman Kendel; Herman Kiess; David Green; Larry Medlin; Buckminster Fuller; Yona Friedman.
KET 510  TARİHİ ŞEHİRLERDE ULAŞIM SORUNLARI/ TRANSPORTATION PROBLEMS IN HISTORICAL CITIES
Yerleşme ve ulaşım sistemleri etkileşiminin tarihsel gelişim süreci içinde değerlendirilmesi. Tarihi şehir merkezlerinde karşılaşılan ulaşım sorunları ve çözüme yönelik uygulama örnekleri. Tarihi şehir merkezlerindeki yaya-taşıt etkileşiminin değerlendirilmesi. Yayalaştırılmış sokaklar. Yayalaştırılmış alanlar. Avrupa ve ABD Şehirlerindeki uygulamalara örnekler verilmesi ve Ülkemizden örnekler ile karşılaştırma yapılması.
Evaluation of the interaction between transportation systems and settlements in historical development process. Transportation problems and examples of solutions in histoical cities. Assesment of vehicle-pedestrian interaction in historical cities. Pedestrian streets. Pedestrian areas. Comparisons of European and USA cases with cases from Turkey.
KET 517  ARA KESİTTE KENT PEYZAJLARI / URBAN LANDSCAPES AT THE INTERSECTION
Kentsel boşluk - yapay doğa - arakesitler ve kentler - kentsel ütopyalar - yer - medya -sürdürülebilirlik - alt yapılar ve yeni peyzajlar konularının örnekler ve metinlerle birlikte tartışılması; land art yolu ile doğayı okumak, heteropyalar yoluyla kenti tartışmak, hibrid biçimlenmeler yoluyla dönüşmekte olan kentsel doğayı yorumlamak, doğa ve kentin değişkenliğini özellikle sınır oluşumlarda ve bunların arakesitlerinde yeniden haritalandırmak ; kurulacak olan fenomenolojik açılım ile sinematografik ayraçlar açmak, zihinsel ve sezgisel bağıntılar kurmak.
Debates based on new examples and texts: discussions on urban void- artificial landscape- cities- urban Utopias- place- media- sustainability-new landscapes... Reading the nature with land-art; discussing the city with heterotopias; interpreting the urban landscape transformed by hybrid formations; mapping the inter-changeability of the nature and the city at the peripheral formations and in their inter-sections in particular; opening up cinematographic layers based on phenomenological platforms; making conceptual and cognitive networks.
KET 506E ENVIRONMENTAL EVALUATION OF URBAN OPEN SPACES / KENTSEL AÇIK ALANLARDA ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME
Kentsel açık alan: Tanımlar, tipler, ilgili araştırma alanları, kamusal alanlar ve kamusal yaşam: kamusal mekanın önemi, kamusal mekanın gelişimi. Dış mekanlardaki aktiviteler ve mekan kalitesi. Çevresel değerlendirme araştırma metodları: Anket teknikleri, veri toplama, istatistik yöntemler. Konut alanlarının kullanıcı tarafından değerlendirilmesi, parklar, sokaklar, meydanlar ve diğer kamu alanlarındaki aktivitelerin değerlendirilmesi ve şehir imajı konularında araştırma sonuçlarının tartışılması.
Urban open spaces: Definitions, types, related research, Public space and public life: the value of public space, development of public space, outdoor activities and quality of environment, Introduction to environmental design research, Environmental design research: Research design about environmental evaluation: questionaire construction, interview techniques, data collection, statistical analysis, Research examples and discussion on residential environment: Public evaluation of residential environment, Research examples and discussion on urban public space: Activities in urban parks, streets, squares and other public places, Research examples and discussion on urban image and identity.
KET 516E URBAN TOPOGRAPHIES: CHANGE IN TIME / ZAMAN İÇİNDE KENT TOPOGRAFYALARI
Bu derste kent, topografya, zaman kavramlarının tanımları tartışılacak, aralarındaki ilişkilerin teorik temelleri irdelenecek, bu ilişkilerin sonucu olarak ?kent özgün karakteri?nin oluşumu, nitelikleri ve kentsel tasarım açısından yeri ve önemi ülkemiz ve dünyadan literatür ve örneklerin analız ve yorumu ile genel ve teorik düzeyde tartışılacaktır. Mimarlıkta kalıcılık, geçirgenlik, hafiflik, değişebilirlik vb. kavramların kent ile bağlantıları ve özellikle kentlerde bu kavramların durumu da ayrıca irdelenecektir. Kentlerde büyük projeler ve altyapı strüktürleri de benzer şekilde, topografya, zaman ve güncel mimarlık kavramları açısından ele alınacaktır. Bu şekilde kent içinde tasarıma veri oluşturacak sosyal ve fiziksel durumların literatürde ve kentin kendisinde nasıl ele alınabileceği konusunda deneyim kazanılacaktır.
This course will cover the discussions of the concepts city, topography and time also by studying their theoretical basis. And in this course the students will try to understand the ?cities? unique character? in relation with their architectural and urban design characteristics, by analysing different cities as cases and studying the literature on this topic in a global and national scale. Concepts such as transparency, lightness, monumentality, continuity, flexibility and change in architecture and their effects and relations with the urban scale will be studied. The big infra structures and grand projects will also be studied by their relations with topography, time and contemporary architecture. This course will give the skill to cope with the problems of urban design and it will also help the student to look at the urban problems within a wider scope.
 

 

ders planı/curriculum
ders içerikleri/courses
yürütme kurulu/administration
danışmanlar/ supervisors
Erasmus Exchange
duyurular/announcements
öğrenciler/students
tezler/disertations
mezunlar/graduates
bağlantılar/links
iletişim/contact