KENTSEL TASARIM  /  URBAN DESIGN

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı     /      MSc in Urban Design ITU Institute of Science and Technology

ana sayfa/home page  

ana sayfa / home page

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Disiplinlerarası KENTSEL TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2002 yılında İTÜ Lisansüstü programlarının yeniden yapılanması sırasında güncellenmiş ve disiplinlerarası hale gelmiştir.

Program1988 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı kapsamında ŞEHİRSEL TASARIM Yüksek Lisans ve Doktora Programı olarak kurulmuş ve çok sayıda mezun vermiştir.

ÖZGÖRÜ (Vizyon)
İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi Disiplinlerarası Programı -Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı özgörüsü, kentlerin fiziksel form ve mekânsal kalitesinin geliştirilmesine yönelik bir disiplin olan Kentsel tasarım konusunda uzmanlaşan, konuyla ilgili kuram, uygulama, yöntem ve süreçlerine ait gelişmeleri değerlendiren kent tasarımcıları yetiştirmek olarak belirlenmiştir.
The vision of urban design program is to educate the students to specialize in the field of urban design focusing on improving urban spatial quality and physical form, and to evaluate the recent events concerning to urban design theories, practices, methods and the process.

ÖZGÖREV (Misyon)
Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programının özgörevi, Kentsel tasarım kuramsal ve metodolojik açılımlarıyla ilgili bilgi düzeyinin arttırılması, Kentsel alanların mekansal kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulama yetisinin geliştirilmesi ve diğer değerlerin kazandırılmasıdır. Programının bileşenlerine ait alt hedefleri aşağıda belirtilmiştir.
The mission of urban design program is to provide a high level of background about the expansion of urban design theory and methodology; and to improve the skills of implementation about improving the spatial quality of urban area. 

PROGRAMIN GELECEĞE YÖNELİK AÇACAĞI UFUKLAR VE GETİRECEĞİ İLAVE YENİLİKLER
Kentsel Tasarım, değişen dünya değerleri karşısında kaybolan veya kaybolma sürecine giren yerel ve özgün değerleri korumada önemli bir uygulama aracıdır. Yaratıcı, estetik , topluma ve geçmişe saygılı Kentsel tasarım uygulamalarının önemi ve gereği kaçınılmazdır. Kentsel tasarım ölçeği, insan ölçeğine daha yakın ölçekte kentsel mekan ve çevre kalitesi düzeyinin artırılması konuları ile ilgilidir. Programın geleceğe yönelik açılımları ve getireceği yeniliklerin kapsamı, Kentsel tasarım konusunda uzmanlaşmayı sağlamak ve ilgili alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaları akademik düzeyde gerçekleştirebilmektir.
Urban design is an essential tool for conserving local and authentic values against to changing world. Therefore, creative, aesthetic urban design implementation which respects to society and the past is one of the key elements of urban design. Urban design is interested in the subjects of improving the quality of urban space and environment at a level of human-scale. The hypothetical and practical studies and the high level of background for the field of urban design are provided at the academic level.

BİLGİ BİLEŞENLERİ:
Kentsel tasarım kuramları ve politikaları konularında bilgilenme,
Kentsel doku ve tarihi, şehir mimarisi ve tarihi konularıyla birlikte şehir form ve estetiğini anlama ve değerlendirme konusunda bilgilenme,
Kentsel tasarım çalışma konularıyla ilişkili olan ekoloji, teknik altyapı, ulaşım, kent peyzajı, ve toplum sosyolojisi ile ekonomi vd. konularda sürece yönelik bilgilenme,
Kentsel tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgilenme.

Provides the students to attain knowledge about
Urban design theory and policies.
Urban pattern and history, urban architecture and history in addition to evaluate the urban form and aesthetic
Ecology, technical infrastructure, transportation, urban landscape, urban sociology and economy related to urban design
Urban design methods and techniques

BECERİ BİLEŞENLERİ:
Kentsel tasarım konularında yöntem geliştirme ve kullanabilme becerisi,
Kentsel mekan tarihini anlama ve geleceğe yönelik öneriler geliştirebilme becerisi,
Kentsel tasarım sürecinde yaratıcı olabilme ve anlatım tekniklerini etkin kullanabilme becerisi,
Kentsel tasarım uygulamalarına ait alternatif üretebilme becerisi,
Kentsel tasarım uygulamalarında sayısal yöntem ve teknikleri kullanabilme becerisi,
Disiplinler arası süreçte ekip kurabilme ve ekipte çalışabilme becerisi.

Improves the skills for
Research design
Understanding the history of urban space and developing the proposals for the future
Being creativity in the process of urban design and using illustration techniques effectively
Using scientific methods
Developing alternative solutions
Collaborative work

DEĞER BİLEŞENLERİ:
Koruma ve kaynakların etkin kullanımı değerleri,
Birlikte çalışma ve ortak düşüncede buluşma değerleri
Kamu yararına ve bilimsel düşünceye saygı değeri,
Yapılaşmış çevrede, doğal ve kültürel mirası koruma bilinci,
Mesleki ve etik değerler.

ALT YAPI VE İNSAN KAYNAKLARININ YETERLİLİĞİ
Kentsel Tasarım Lisans Üstü Programının yürütülmesinde İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, derslik, atölye, laboratuar ve teknik olanaklarından yararlanılmaktadır.
İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi’nin Arşivinden ve GIS Laboratuvarı teknik olanaklarından da yararlanılabilecektir.

ARAŞTIRMA KONULARI
Kentsel Dokuda Çevresel Kalite
Kentsel Tasarım Standartları
Kentsel Yenileme
Kentsel Koruma
Kentsel Sağlıklaştırma
Yeni Yerleşme Alanları Tasarımı
Kentsel İmaj ve Kimlik
Bilgisayar Destekli Kentsel Tasarım
Kamusal Alanların Değerlendirilmesi ve Tasarımı

ders planı/curriculum
ders içerikleri/courses
yürütme kurulu/administration
danışmanlar/ supervisors
duyurular/announcements
Erasmus Exchange
öğrenciler/students
tezler/disertations
mezunlar/graduates
bağlantılar/links
iletişim/contact

 

DUYURU: Kentsel Tasarıma Genç Bakışlar Sempozyumu  16 Kasım 2012

Sempozyum-Poster

atolye

 İstanbul Tasarım Bienali Kapsamında Düzenlenen  KENTSEL KUSURLULUK TEMALI ÖĞRENCİLER ARASI FİKİR YARIŞMA SONUÇLARI  DUYURUSU

Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı Yeni Yürütme Kurulu